Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příklad z 1. kola soutěže (s řešením)

17. 4. 2008

Soutěž v římském právu akademický rok 2007/2008

 

1. kolo – konané dne 16. 4. 2008

Téma: Subjektivita a způsobilost k PÚ, právo osob, rodinné právo, procesní právo

Popis případu:

 

Píše se rok 200 př. Kr. Seznamte se s klasickou římskou rodinou Fonteiů.1)  Hlavou rozvětvené rodiny je Titus, důstojný starý pán se slavnou vojenskou minulostí,2) který co nevidět oslaví 70. narozeniny. Má o mnoho mladší manželku Livii (50 let), s níž v řádném manželství vychoval dvě dcery, Primu (30) a Secundu (20). Prima se provdala do manželství cum in manu conventione za Publia Cornelia Scipia Nasica.3) Mají spolu tři děti, takže Titus je i dědečkem.

Secunda dosud pobývá v otcovském domě, avšak chystá se svatba.

Mimo tyto dvě dcery má Titus ze svého prvního manželství s Gaiou, která zemřela již před mnoha lety, syna Tiberia (40). Tiberius je ženatý s Lucií a vychovávají dva syny (Gaius 10 let a Marcus 15 let). Tiberius byl právě zvolen prétorem a Titus je na něj náležitě hrdý.

Rodina má velké hospodářství. Jeho správa je svěřena spolehlivému otrockému správci Stichovi. Mimo dům ve Městě má Titus ještě jeden dům za hradbami a 100 otroků.

_________________________________

1) Jedná se o plebejský rod.

2) Býval velitelem v Hispánii.

3) Ano ano, pocházel z jednoho z nejslavnějších římských rodů, byl strýcem Scipia Africana.

 

Otázky:

(nezapomeňte každou odpověď vysvětlit)

1. Jakými způsoby mohl Titus uzavřít manželství s Livií?

2. Jak mohlo skončit jeho předchozí manželství s Gaiou?

3. Chce-li se Secunda provdat, potřebuje k tomu souhlas rodičů? Mohla by se naopak bránit, pokud by ji rodiče chtěli provdat za muže, kterého ona nechce?

4. Bude-li se Titův vnuk Marcus chtít oženit, potřebuje souhlas otce, nebo děda?

5. Je Tiberius osobou sui iuris?

6. Které osoby z této rodiny se stanou osobami sui iuris po Titově smrti?

7. Titus se rozhodl při příležitosti svých 70. narozenin udělit Stichovi za jeho věrné služby svobodu. Jak to může udělat?

8. V jakých sourozeneckých vztazích jsou Prima a Secunda; a Prima a Tiberius?

9. V jakém stupni jsou příbuzní Titus a Marcus?

10. Má vnuk Gaius způsobilost k právním úkonům?

11. Titus chce prodat svůj dům za hradbami. Jak to učiní? O jaký druh právního úkonu se bude jednat?

12. Kupec Titova domu se domnívá, že ho Titus při prodeji podvedl. Jakou použije žalobu? Který soud bude místně příslušný k projednávání předmětné žaloby? Jak se v procesu nazývají zúčastněné strany? Který ze tří druhů římských procesů byl v dané době používán?

 

Řešení:

 

1. Pokud by chtěli uzavřít manželství s mocí muže nad ženou (cum in manu conventione), mohli si vybrat mezi confarreatio, coemptio, nebo usus (formální způsoby). Pokud Livia neměla sňatkem vejít pod moc manžela, stačil jakýkoli neformální oboustranný projev souhlasu, zejména deductio in domum mariti.

 

(Pozn. Někteří řešitelé se mylně domnívali, že plebejové nemohou uzavřít manželství confarreatione – tento omyl vznikl patrně nesprávnou interpretací věty z učebnice, kde se píše, že „confarreatio byla prastará forma praktikovaná hlavně mezi patricii“. Z této věty však nikterak nevyplývá, že by plebejové měli zakázáno uzavírat sňatky konfarreací.)

 

2. Matrimonium legitimum mohlo zaniknout některým z těchto důvodů:

a) smrtí (Gaia skutečně zemřela, ale ze zadání nevíme, kdy se tak stalo)

b) z vůle manželů:

 ba) z oboustranné vůle rozvodem – divortium

 bb) z vůle jedné strany zapuzením – repudium

c) zajetím jednoho z manželů (ius postliminii se na manželství nevztahovalo)

d) ztrátou občanství (capitis deminutio media) manželství sice nezanikalo, ale protože osoba stižená CDM byla pro římské právo mrtvá, její manželství se měnilo na manželství iuris gentium, neposuzovalo se tedy nadále podle římského práva

 

(Pozn: Někteří řešitelé uváděli, že řádné manželství zanikalo i zotročením ženy, pokud přes trojí zákaz pána otroka žila s cizím otrokem. Toto ustanovení však zavedlo až SC z doby císaře Claudia a protože posuzovaný případ Titus+Gaia se odehrál kolem roku 200 př. Kr., tedy za republiky, kdy nebylo po této císařské úpravě ani vidu, ani slechu, nemohla jsem uznat tuto variantu jako správnou. )

 

3. Secunda ke sňatku potřebuje souhlas svého patera familias, protože je pod jeho mocí. Pokud by ji chtěl otec naopak provdat za muže, kterého ona nechce, mohla by se bránit jen tehdy, pokud nabízený ženich byl turpis (s hanebnou pověstí). Není pochyb o tom, že otcovská moc, která obsahovala mj. i právo dítě prodat či v krajním případě zabít, měla dost možností, jak dceru k souhlasu donutit.

Zde bych ráda upozornila na překlad kolegyň Křípalové a Vojáčkové, který se týká syna, jenž byl otcem donucen k sňatku. Tím spíše to platí pro dceru:

D 26, 22, (?)

Když je syn donucen svým otcem oženit se s ženou, kterou by si nikdy nevzal, pokud by se mohl rozhodnout podle své svobodné vůle, bude manželství navzdory tomu uzavřeno platně, neboť bylo obřadně uzavřeno s dohodou obou stran, a syn si musí zvolit tuto cestu jako svůj úděl (podřídit se svému osudu).

4. Zde musíme uvažovat dvě možnosti: první možnost je, že Tiberius je stále pod mocí svého otce Tita (a věk ani funkce rozhodně neznamenají, že by to tak nemohlo být) – v tom případě dává souhlas k Markově sňatku Titus. Druhou možností je, že Tiberius byl svým otcem emancipován a je osobou sui iuris. V takovém případě vykonává otcovskou moc nad svým synem Marcem osobně a bude udělovat souhlas s Marcovým sňatkem.

5. Ze zadání příkladu nemůžeme poznat, zda Tiberius je osobou sui iuris, protože ani jeho věk, ani zvolení do státní funkce neznamená, že by osobou sui iuris musel být. Není však vyloučeno, aby se i za života svého otce osobou sui iuris stal – otec ho totiž mohl emancipovat, tj. propustit z otcovské moci trojí mancipací.

6. Po smrti Tita se stanou osobami sui iuris tyto osoby:

a) manželka Livia (bude jí ustanoven tutor mulieris),

b) dcera Secunda (bude jí ustanoven tutor mulieris), pokud se ještě před jeho smrtí neprovdá do přísného manželství (tehdy by přešla pod moc manžela),

c) syn Tiberius (jako zdravý dospělý římský muž tutora nepotřebuje).

(Dcera Prima je provdána v přísném manželství, takže již přešla z moci svého otce pod moc svého manžela).

7. Titus může Sticha propustit na svobodu některým z těchto civilních způsobů:

a) manumissio per vindictam (pomocí hůlky před prétorem),

b) manumissio per censum (zapsáním do seznamu svobodných římských občanů)

c) manumissio testamento (závětí)

/d) někteří řešitelé uváděli i munumissio in ecclesia, ovšem ta v Titově době nepřipadala do úvahy, protože byla zavedena až za křesťanských císařů, stejně jako důvody pro nabytí svobody, pokud se otrok stal mnichem, klerikem nebo císařským komorníkem/

//mimo výše uvedené civilní způsoby existovaly i způsoby neformální, při jejichž použití se však bývalý otrok nestával libertinem, ale juniánským Latinem: inter amicos (před přáteli), per epistolam (dopisem), per mensam (přizváním ke stolu)//

8. Prima a Secunda jsou plnorodé sestry, lat. nazývané germanae,

Prima a Tiberius jsou polorodí sourozenci se společným otcem, lat. consanguinei.

(Pozn. Někteří řešitelé mylně uváděli, že Prima a Tiberius jsou sourozenci nevlastní – to by ovšem nesměli mít společného ani jednoho rodiče.)

9. Podle zásady Kolik porodů, tolik stupňů můžeme určit, že Titus a Marcus jako děd a vnuk jsou příbuzní v druhém stupni. Musel se totiž narodit Titus, dále jeho syn a z něj Marcus. Nesmíme zapomenout na pravidlo „mínus jedna“, takže odečtením – 1 od počtu 3 porodů dojdeme ke správnému určení 2. stupně příbuzenství. Pravidlo „mínus jedna“ je zavedeno proto, že bez něj by nebyli žádní příbuzní v prvním stupni (matka a dítě... dva porody).

10. Gaiovi je 10 let, což znamená, že má omezenou způsobilost k právním úkonům. V důsledku svého věku spadá do kategorie „impuberes infantia maiores“ (nedospělci starší než děti), může samostatně podstupovat nabývací jednání, ale nemůže se zavazovat, zcizovat ze svého majetku a nakládat s ním pro případ smrti (tj. testovat), nemůže uzavřít manželství ani vystupovat jako svědek u slavnostních jednání civilního práva.

11. K převodu svého domu při prodeji (formou emptio-venditio, kupní smlouvy) musí Gaius použít formální způsob, tj. mancipaci či iniurecessi, neboť dům za hradbami se nachází na italském území (in solo Italico) a patří tedy k mancipačním věcem. Prodej nemovitosti je právní úkon bilateralis, inter vivos a onerózní.

12. Proti podvodu je možno užít žalobu actio doli, která ovšem v Titově době ještě nebyla zavedena (proponoval ji praetor Aquilius Gallus v roce 66 př. Kr). Pokud byl účastník podveden při kupní smlouvě, může použít žalobu ze smlouvy (v tomto případě actio empti).

Místně příslušný soud bude podle místa, kde se nachází nemovitost, forum rei sitae (speciální místní příslušnost).

Procesní strany se nazývají žalobce (actor, petitor, is qui agit, Aulus Agerius, aktivně legitimovaný) a žalovaný (reus, is cum quo agitur, Numerius Negidius, pasivně legitimovaný).

V Titově době probíhal proces formou legisakční (formulový proces byl zaveden jako fakultativní až o 50 let později zákonem lex Aebutia – do té doby se užíval pouze v řízení mezi cizinci nebo ve sporu cizinec – Říman v praxi cizineckého praetora).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář