Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příklad z 2. kola soutěže (s řešením)

24. 4. 2008

Příklad s řešením

2. kolo soutěže v římském právu (23. 4. 2008)

FRAGMENT

D 18.6.1. (pr. - 2.) Ulpianus

Jestliže víno poté, co bylo prodáno, zkyslo (doslova stalo se octem) nebo se nějakým jiným způsobem zkazilo (stalo špatným), ztrátu ponese kupec, stejně jako by to bylo v případě, že by víno bylo vylito následkem rozbití nádob nebo z nějaké takové příčiny. Ale jestliže prodávající přijal riziko, ponese nebezpečí na tak dlouhou dobu, na jak dlouho toto riziko přijal. Pokud nebyla určena nějaká doba, musí prodávající nést riziko až do okamžiku, než prodávající víno ochutná (a schválí); má se totiž za to, že jakoby až tehdy se stala smlouva perfektní, když bylo víno ochutnáno. Pokud nebylo víno dosud ochutnáno, ale nádoby nebo sudy byly zapečetěny kupcem, říkáme, že nebezpečí přísluší prodávajícímu, pokud nebylo něco jiného ujednáno.

(1) Ale prodávající odpovídá i za kustodii až do okamžiku, kdy bude odměřeno nebo odváženo; dříve než bylo odváženo se má za to, jako by ani nebylo prodáno. Po odměření nebo odvážení přestává prodávající odpovídat za periculum. A za periculum neodpovídá aní tehdy, jestliže neprodával odměřené víno, ale amfory nebo jednotlivé specifické nádoby (sudy).

(2) Jestliže byl sud zapečetěn kupcem, Trebatius říká, že jej má za odevzdaný. Labeo soudí jinak, což je také pravda, protože pečetění se více provádí za tím úmyslem, aby nedošlo k záměně nádob, než aby se označilo dodání.

CAUSA

Marcus si u Decima objedná 10 sudů amontiladského vína a předá mu peníze. Víno pochází z Afriky. Decimus je zakoupí a najme si Quinta, aby mu věc přepravil do Ostie.

OTÁZKY

 1. Co znamená Ulpiánova formulace „prodávající přijme riziko“? Jakou forma je předepsána pro takové přijetí?

Tato formulace znamená, že zásada periculum est emptoris by v tomto případě byla smluvně vyloučena a prodávající by nesl nebezpečí nahodilé zkázy i tehdy, pokud by ji nezavinil.

Kupní smlouva (emptio-venditio) je kontrakt bonae fidei, tzn. že v jejím rámci je možno smluvit ujednání odlišná od obvyklých. Formulace „dokud nebude víno ochuntáno“ je suspenzivní podmínka a jako taková se stane součástí smlouvy. Protože kupní smlouva je neformální kontrakt, ani pro zřízení výminky není předepsána žádná forma.

 1. Jak dlouho ponese prodávající riziko nahodilé zkázy, pokud není o riziku nic ujednáno v kupní smlouvě?

Pokud není ujednáno nic jiného, nese nebezpečí zkázy až do okamžiku, kdy víno ochutná.

 1. Kterým okamžikem se stane Marcus vlastníkem vína?

Okamžikem, kdy víno schválí a bude mít faktickou možnost převzít si sudy (ne tedy pouhým odevzdáním, nebo pouhým schválením). K převodu vlastnictví u nemancipační věci je nutná tradice, a podle této smlouvy také splnění podmínky (schválení po ochutnání).

 1. Co jestliže Marcus poté, co mu Quintus předá v Římě sudy, prohlásí, že víno je zkažené a odmítne sudy převzít? Může po Decimovi požadovat peníze zpět?

Marcus může odstoupit do smlouvy, neboť smlouva se nestala perfektní. Má se za to, jako by nebylo prodáno a Decimus musí vrátit peníze. Pokud to neučiní dobrovolně, bude proti němu užita žaloba z bezdůvodného obohacení. Věřitel není povinen přijmout plnení, které neodpovídá smluvním ujednáním.

 1. Co kdyby Marcus zjistil, že mu Decimus dodal správnou odrůdu a barvu vína, ale špatný ročník?

Záleží na tom, zda byl ročník vína přímo ujednán ve smlouvě. Pokud nebyl, nelze plnění kteréhokoli ročníku považovat za nesprávné plnění a není možnost je odmítnout. Pokud ročník vína ujednán byl a byl dodán jiný ročník, může Marcus buď od smlouvy odstoupit (pokud se jedná o error in substantia), nebo požadovat snížení ceny (pokud jde o error in qualitate).

/Někteří řešitelé uvažovali i o actio doli, protože se domnívali, že Decimus Marca podvedl nad rámec dolus bonus, ale podvod v tomto případě zřejmě spáchán nebyl, to by musel Decimus úmyslně dodat Marcovi např. obarvenou vodu/.

 1. Kdo bude platit sudy s vínem, pokud se loď dostane do bouře a potopí se? Bude muset Decimus vrátit Markovi peníze, které od něj dostal?

Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva dosud není perfektní, nebezpečí nahodilé zkázy nenese kupující, protože se neuplatní pravidla z kupní smlouvy. Decimus bude muset buď dodat jiné sudy s vínem, nebo bude muset vrátit peníze.

 1. Bude moci v případě bouře Decimus požadovat náhradu na Quintovi? Jak by to bylo v případě, že by předmětem nájmu byla pouze loď?

V případě, že Quintus ztroskotání lodi nezavinil, nebude odpovídat za zkázu sudů, protože odpovědnost za náhodu nese vlastník.

Decimus a Quintus uzavřeli smouvu o dílo, ale pokud by byla předmětem nájmu jen loď (ne úkol převézt sudy přes moře), uzavřeli by smlouvu nájemní.

 1. Posuďte případ, že by se jeden ze sudů byl ukraden někým z posádky. Odpovídá Quintus za ztrátu? Může žalovat z krádeže?

Quintus má jakožto dopravce v tomto případě custodii (a také culpu in eligendo, odpovědnost za výběr svých zaměstnanců) a musí ukradené sudy zaplatit (pokud nezaplatí, bude žalován žalobou ze smlouvy o dílo, actio conducti). Pokud ovšem dopadne zloděje, bude moci sám žalovat z krádeže. Pokud není Quintus solventní a neuhradí škodu, bude z krádeže žalovat přímo Marcus.

 1. Posuďte případ, že by sud ukradl jeden z cestujících. Kdo bude oprávněn jej žalovat z krádeže - Decimus, Marcus nebo Quintus?

Custodia se nevztahuje na věci, které ukradl někdo z cestujících (za cestující Quintus neodpovídá). V tomto případě bude muset žalovat ten, kdo má zájem na věci. V případě, že víno nebylo dosud schváleno, odpovídá za věc pořád Decimus a ten bude oprávněn žalovat z krádeže.

 1. Jak by to bylo tehdy, pokud by Quintus vyložil sudy do skladiště, odevzdal by malý vzorek Marcovi, ten by jej vypil a schválil, ale dříve, než by si stačil vyzvednout sudy, byly by ukradeny. Kdo z trojice Quintus, Marcus, Decimus by byl oprávněn žalovat z krádeže?

Tím, že Marcus sudy schválil, smlouva se stala perfektní, sudy však ještě nebyly předány, Marcus tedy není vlastníkem (k tomu je nutná tradice). Tím, že Quintus vyložil sudy do skladiště, splnil svůj úkol a nenese odpovědnost za jejich další osud. Pokud Decimus nezavinil krádež sudů alespoň z nedbalosti, nenese odpovědnost za jejich ukradení, protože custodii měl do okamžiku, kdy Marcus sudy schválil. Žalovat z krádeže bude tedy Marcus.

 1. Posuďte případ, že sudy budou v okamžiku převzetí na loď zapečetěny Marcovou značkou. Získá tímto okamžikem Marcus vlastnictví nebo alespoň držbu?

Přikláníme se k názoru Labeona a Ulpiána, že šlo o označení proti záměně, nikoli o tradici, neboť Marcus na lodi nebyl a chybí tedy corpus possessionis.

 1. Nebo se domníváte, že Marcus tím, že dovolil Decimovi, aby použil jeho pečeti, víno jakoby schválil? Pokud ano, zamyslete se nad změnou práv a povinností kupujícího a prodávajícího.

Nelze hovořit o konkludentním schválení, dokud Marcus neměl možnost víno ochutnat (podmínku smlouvy je nutno splnit).

 1. Amontiladské víno se objevuje v povídce jednoho světoznámého amerického spisovatele. Napište jeho jméno.

E. A. Poe

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář