Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výsledky prvního kola letošní soutěže v římském právu

24. 3. 2009

Z prvního kola letošního ročníku soutěže v Římském právu konaného 23. 3. 2009

postupují do kola druhého

(jehož datum bude 20. 4. 2009, téma bude z oblasti deliktů),

tyto týmy:

1. Andrea Surá, Markéta Pospíšilová, Marcela Voláková

2. Aleš Grochol, Hana Kafková, Sylva Štěrbová

3. Olga Henčlová, Martina Küchlerová, Monika Remešová

4. Pavla Kubíčková, Milan Knížek, Erika Horníčková

5. Štofková, Procházková, Hralová (příště prosím uvést i křestní jména)

6.  Petr Strakoš, Petr Sojka, Karel Svitavský.

Všem zúčastněným týmům děkujeme za účast a celkově velmi dobré výsledky!

Soutěžní příklad s řešením:

Fragment

D 23. 3. 47 Iulianus 18. Dig.: Si servo in dotem ante nuptias dato donatum aliquid vel legatum ante nuptias fuisset, ampliatur ros, sicut ex fructibus fundi, qui ante nuptias traditus est.

Překlad: Julián v 18. knize svých Digest: Jestliže otroku, který byl součástí věna, bylo něco dáno nebo odkázáno ještě před tím, než jsou uzavřeny zásnuby, zvětšuje to, co bylo dáno, hodnotu věna, stejně jako je tomu u plodů pozemku, který byl předán před uzavřením manželství.

Causa:

Pater familias Quintus se dohodl s Marcem, snoubencem své dcery Secundy, že mu dá jako věno otroka Sticha. Bratr Quinta Fufius měl otroka Sticha rád, protože si v dětství spolu hrávali, a odkázal mu v závěti veškerý svůj majetek. Fufius zemřel v pondělí, v úterý se Stichus přesunul do Marcova domu, aby vykonal potřebné přípavy (kuchyně, ložnice ap.) a ve středu byla Secunda slavnostně odvedena do Marcova domu.

Otázky:

1. Co je to věno (dos) a jak se liší od donatio ante nuptias?

Dos (věno) je majetek, který poskytuje manželka, její otec nebo jiná osoba (pak se nazývá dos adventicia) manželovi za účelem ulehčení nákladů s manželstvím spojených. Zřízení věna bylo obvyklé, ale nebylo nutnou podmínkou manželství. Dotální jmění sice patřilo manželovi, ale v případě ukončení manželství za života ženy byl povinen je vrátit - v případě věna zřízeného otcem (dos profecticia) musel manžel věno vrátit otcovskému ascendentu nebo jeho dědici vždy (tedy i tehdy, když manželství skončilo smrtí ženy).

Donatio ante nuptias (darování před sňatkem) byl případ, kdy majetek poskytoval budoucí manžel své snoubence jako vyjádření svého zájmu a náklonnosti (např. šperky). Toto obdarování nemělo povahu věna a nedalo se vymáhat zpět, pokud k uzavření manželství nedošlo.

2. Posuďte, od kterého okamžiku je uzavřeno manželství Marca a Secundy a zda je manželství uzavřeno platně.

Manželství bylo uzavřeno způsobem nazývaným deductio in domum mariti (uvedení do manželova domu) a tímto okamžikem bylo platné, pokud k němu dali souhlas jak snoubenci, tak pater familias nevěsty (v případě, že Marcus je persona alieni iuris, i jeho pater familias) a pokud nastávající manželé splňovali podmínky pro tento právní úkon (svoboda, občanství nebo connubium, věk 12/14 let, duševní zdraví).

3. Je možné uzavřít manželství bez Quintova souhlasu?

Ne, otcovský souhlas je podmínkou manželství, Quintus by mohl žalovat vydání dcery interdiktem de liberis ducendis.

4. Přestože se Quintus v tomto případě nevyjádřil, je možno podle vašeho názoru z jeho chování vyvodit souhlas?

Ano,  souhlas je dán konkludentně a Quintus tím, že zřídil věno (věno se zřizuje pouze za účelem manželství), dal zřetelně najevo svou vůli.

5. Kterým okamžikem vzniká Marcovi nad Secundou manus?

Vzhledem k tomu, že se jednalo o volné manželství, vznikla by manus až vydržením manželské moci usu, tj. jednoročním společným soužitím pod jednou střechou. Už z LDT vyplývalo pro ženu právo přetrhnout běh této lhůty odchodem z manželova domu na 3 dny a noci (trinoctium), čímž manus nevznikla a běžela další roční lhůta.

6. Kdo se stane na základě věna vlastníkem otroka a od kterého okamžiku?

Vlastníkem otroka bude Marcus, a to od okamžiku, kdy otrok vstoupí do jeho domu, protože tehdy dojde k jeho předání. Pokud se případ udál ještě před Justiniánovou kodifikací (která zrušila dělení věcí na mancipační a nemancipační), muselo být vlastnictví k otrokovi převedeno mancipací nebo injurecesí. Pokud by forma nebyla dodržena (otrok by byl jen tradován), stal by se Marcus kvíritským vlastníkem až uplynutím vydržecí lhůty (otrok je movitá věc, takže po 1 roce).

7. Posuďte platnost Fufiovy závěti. Kdo bude dědit majetek, který měl Fufius v okamžiku smrti?

Pokud byly dodrženy formální náležitosti testamentu, závěť je uzavřena platně, protože je možno odkázat otrokovi - ale vše, co otrok nabyde, se stává majetkem jeho pána. Pánem Sticha je v době úmrtí Fufia Quintus.

8. Domníváte se, že dědictví po Fufiovi je součástí věna? Pokud ano, od kterého okamžiku?

Stichus je majetkem Marca od okamžiku předání. Z fragmentu vyplývá, že slib věna se vztahuje na všechno, co k otrokovi přiroste od okamžiku uzavření slibu do okamžiku uzavření manželství, tedy i s dědictvím po Fufiovi. Tento nárok je možno vymáhat žalobou z jednostranného slibu.

9. Nyní otázka z teorie práva. Jaký typ argumentace používá Iulianus?

Argumentum a) per analogiam (věta: ... stejně jako je tomu u plodů)

                     b) per eliminationem

                     c) a maiori ad minus

                     d) a minore ad maius

10. Posuďte pro případ, že by Secunda zemřela ještě před uzavřením manželství. Měl by Quinus nárok na vydání otroka? Jakou žalobou by jej případně mohl požadovat?

Ano - důvod, pro který byl otrok slíben a předán, totiž odpadl, bude tedy možno použít žalobu z bezdůvodného obohacení (condictio causa data causa non secuta).

11. Posuďte pro případ, že by Secunda nepřežila vášnivou noc ze středy na čtvrtek. Jaké by byly další osudy Sticha?

Jelikož se jedná o dos profecticium (viz otázka první), musel by Stichus být vrácen Quintovi. Pokud ne, byl by Marcus žalován actio rei uxoriae na vydání věna.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář